SZAKDOLGOZAT ÚTMUTATÓ

SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI ÚTMUTATÓ

a műszaki szakoktató BSc és a mérnöktanár MA szakon
Érvényes a 2014/2015. tanévtől
Összeállította:
DR. VÁSÁRHELYI ZSUZSANNA
szakvezető

(A szöveg pdf-változata innen letölthető.)

 

 1. Műszaki szakoktató BSc szak

 1.1 NGB_MT020_1 Szakdolgozati szeminárium 1. tantárgyi követelménye

 I. A szakdolgozat célja

A hallgatónak a képzés során szerzett korszerű pedagógiai ismereteit egy adott pedagógiai feladat önálló megoldásában, alkotó feldolgozásában kell alkalmaznia.

A hallgatónak számot kell adnia arról, hogy képes a megadott téma komplex megközelítésére, a szaktárgyak tanításával, valamint a neveléssel összefüggő ismeretanyagok szintetizálására. A dolgozatban tükröződjön a hallgató pedagógiai és pszichológiai felkészültsége mellett, a témához kapcsolódó szakmai ismeretek, illetve módszerek alkotó alkalmazása.

 II.  A szakdolgozat készítésének ütemezése

 1. A szakdolgozatot a képzés 6. és 7. félévében, a Tanárképző Központ által megbízott belső és külső konzulens irányításával kell elkészíteni.
 2. Témakiírás: A tanszék a kurzus felvételét megelőző vizsgaidőszak utolsó előtti hetéig meghirdeti és közzéteszi a témákat. A közzétett témákon kívül a hallgató is hozhat saját témaötletet. Ha az megfelel a pedagógiai tárgyú szakdolgozattal szemben támasztott követelményeknek, akkor a Tanárképző Központ bővíti a kiírt témaköröket.

 III. Kötelező félévközi követelmények az aláírás megszerzéséhez 

 1. A szakdolgozati témát a MTK ZV szabályzatának 1/a melléklete szerinti adatlapon kell engedélyeztetni, és a konzultációkon való részvételt a konzultációs lapon kell igazoltatni.
 2. A témaválasztás pontosítása a belső konzulenssel: Határidő. legkésőbb a ZV félévet megelőző tantárgyválasztási időszak végéig
 1. A szakirodalom-kutatás és feldolgozás a választott témához. Határidő: legkésőbb a tantárgyfelvétel féléve 6. oktatási hetének végéig
 1. Részletes tématerv elkészítése és leadása, amely az alábbiakat tartalmazza:

        a.   A címlapot: a szakdolgozat címe, a szerző neve, szakja, szakiránya, dátum

        b.   A kidolgozandó feladat részletes vázlatát: 

 • a téma jelentőségét és részletes indoklását (minimum 2 oldal)
 • a dolgozat tervezett fejezeteit, alfejezeteit és azok főbb tartalmát
 • a tervezett irodalomjegyzéket (minimum 8-10 irodalom) 

        c.   A szakdolgozat elkészítésének tervét:

 • a feladatmegoldás időbeli ütemezését
 • a tervezett módszert, eszközt, stb.

Határidő: legkésőbb a tantárgyfelvétel féléve 13. oktatási hetének végéig

IV. A kidolgozandó feladatok formai követelményei  

 • A/4 fehér lapon, egyoldalas gépelés, 1,5-ös sortávolság
 • Times New Roman, 12 pontos betűnagysággal, szövegszerkesztett formában
 • A margók: bal 3 cm, jobb, alsó, felső 2,5-2,5 cm
 • Oldalszámozás: alul középen, a margón belül  

V. Félévvégi követelmény: félévközi számonkérés                         Megszerzendő kreditpont: 5  

A félévközi teljesítmény során elérhető pontok:                           minimum                  teljesítendő

                                           - szakirodalom feldolgozás             0-20                            10 pont

                                           - részletes tématerv elkészítése     0-30                            16 pont

 Az értékelés összesített pontrendszere a félévközi érdemjegy kiszámításához:

                                                       0 -  25  pont     =   elégtelen    (1)

                                                    26 -  30  pont     =   elégséges   (2)           

                                                    31 -  37  pont     =   közepes      (3)           

                                                    38 -  44  pont     =   jó               (4)           

                                                     45 - 50  pont     =   jeles           (5)           

 MEGJEGYZÉS: A követelményeket a szorgalmi időszakban kell teljesíteni!

 1.2. NGB_MT020_2 Szakdolgozati szeminárium 2. tantárgyi követelménye

 Előtanulmányi követelmény: NGB_MT020_1 Szakdolgozati szeminárium 1.

 I. Kötelező félévközi követelmény az aláírás megszerzéséhez

 1. A hallgató a félév során – előre egyeztetett időpontban – köteles konzultációkon részt venni a belső konzulensnél legalább 4 alkalommal, a külső konzulensnél legalább 2 alkalommal. A konzultációk tényét a hallgatónak a konzultációs lapon kell igazoltatni.
 2. A szakdolgozat előzetes véleményezése: a hallgató leadja a kész – de még be nem kötött – szakdolgozatát véleményezésre a belső és külső konzulensnek. Határidő: legkésőbb a tantárgyfelvétel féléve 12. oktatási hetének végéig

 Aláírás megtagadással jár, ha a hallgató a fenti feladatokat határidőre nem teljesíti.

 II. Félévvégi követelmény: félévközi számonkérés                            Megszerzendő kreditpont: 10

Szakdolgozat leadása: a hallgató a külső és belső konzulensi véleményeket figyelembe véve véglegesíti, és bekötve leadja a jóváhagyott szakdolgozatát az Tanárképző Titkárságára. Határidő: a tantárgyfelvétel féléve 13. oktatási hetének végéig

III. A szakdolgozat célja

A hallgatónak a képzés során szerzett korszerű pedagógiai és szakmai ismereteit egy adott pedagógiai feladat önálló megoldásában, alkotó feldolgozásában kell alkalmaznia.

A hallgatónak számot kell adnia arról, hogy képes a megadott téma komplex megközelítésére, a szaktárgyak tanításával, valamint a neveléssel összefüggő ismeretanyagok szintetizálására. A dolgozatban tükröződjön a hallgató pedagógiai és pszichológiai felkészültsége mellett, a témához kapcsolódó szakmai ismeretek, illetve módszerek alkotó alkalmazása.

IV. A szakdolgozat készítésének követelményei

 1.     Főbb tartalmi követelmények

 1.1.    A választott téma kifejtése önálló kutató munkáról, vagy legalább a szakirodalmi források önálló értékeléséről tegyen bizonyságot. Nem  fogadható el a szakdolgozat, ha a dolgozatból a már nyomtatásban vagy interneten megjelent anyagok szövegének vagy ábráinak hivatkozás nélküli átvétele bizonyítható.

 1.2.    A szakdolgozatból mindenképpen ki kell tűnnie, hogy melyek azok a részek, amelyek forrásmunkák és a témához kapcsolódó szakirodalom felhasználásán alapulnak. Ezért minden olyan esetben utalni kell a szerző nevére, a mű évszámára, amikor a dolgozatban szereplő megállapítások, adatok nem a hallgató önálló munkája alapján keletkeztek. A szó szerint átvett anyagrészeket pedig idézőjelbe kell tenni, a vonatkozó irodalom sorszámával ellátni, és a lábjegyzetben szerepeltetni (feltüntetve a szerző nevét, a mű címét, a kiadás helyét, keltét, az oldalszámot).

1.3.    A szakdolgozat tárgyalásmódja legyen világos, szabatos, rendszerezett és tagolt, feleljen meg a szakmai elvárásokon túl a magyar nyelv helyesírási és stilisztikai szabályainak is.

 Ennek érdekében: 

 • a dolgozat szöveges része egy jól áttekinthető tartalomjegyzékkel kezdődjön,
 • bevezető részben röviden vázolni kell a téma jelentőségét, ismertetni a szakdolgozat célját, a feldolgozás módszerét,
 • dolgozat szövegét, egy-egy témaegységbe tartozó részeit főbb fejezetekre, alfejezetekre kell osztani,
 • a rajzokat, táblázatokat és ábrákat lehetőleg a szöveg közben kell elhelyezni ott, ahol a témához kapcsolódik, és számmal (pl.: 1. sz. ábra) valamint a tartalmára jellemző névvel célszerű ellátni (pl: A lecke tartalmának képernyőképe),
 • zárszóban össze kell foglalni a főbb megállapításokat, következtetéseket és utalni kell a dolgozat felhasználási és továbbfejlesztési lehetőségeire,
 • a zárszó után a felhasznált hivatkozási- és irodalom jegyzék szerepeljen ABC sorrendben.
 • mellékletek jegyzéke (amennyiben vannak mellékletek)

     2.  Formai, alaki követelmények

   2.1.    A dolgozat terjedelme: minimum 40 - maximum 60 gépelt oldal  

 • a leírás A/4 formátumú fehér lapon történjen,
 • egyoldalas gépelés, 1,5-ös sortávolsággal,
 • Times New Roman, 12 pontos betűnagysággal, legalább Word 2007-es szövegszerkesztett formában
 • margók: bal oldalon 3 cm, jobb, alsó, felső 2,5-2,5 cm
 • oldalszám: alul középen a margón belül  

   2.2.    A dolgozat fejezetei és alfejezetei decimális számrendszerrel legyenek jelölve.  

 • fő fejezetek címeit 16 pontos félkövér betűvel kell írni. A cím után 2 sort kell kihagyni.
 • Minden fő fejezetet új oldalon kell kezdeni.
 • Az alfejezetek címeit 14 pontos félkövér betűvel kell írni. A szövegen belüli gondolatok kiemelésére aláhúzást vagy dőlt betű használatát javasoljuk.
 • Az alfejezetek előtt és után, valamint a szövegen belüli bekezdések előtt is sort kell kihagyni.
 • A címeket és bekezdéseket a sor elején kell kezdeni!  

   2.3.    Az egyéb dokumentumokat amennyiben - terjedelmi vagy más okokból - a szöveg közben nem lehet elhelyezni, úgy azokat mellékletbe kell tenni, de ezekre a megfelelő szövegrészekben a helyének megjelölésével kell hivatkozni (pl. lásd: 1. sz.  Melléklet).

   2.4.    A dolgozat végén a hallgató a felhasznált szakirodalmat folyamatos sorszámozással megadja az alábbiak szerint:  

 • a szerző családi és keresztnevét
 • a mű (cikk, konferencia kiadvány, könyv…) címét
 • a kiadás helyét (folyóirat, konferencia, könyvkiadó neve…)
 • a kiadás évét és a mű oldalszámát (kezdőoldal-végoldal)

 A hivatkozás a szerzők családi nevéből és a kiadás évéből képzett azonosítóval történik.

   2.5.    A szakdolgozatot a Tanárképző Központ Titkárágára 1 bekötött példányban és CD-n is le kell adni, amit a szakdolgozat hátsó borítóján kell elhelyezni.

A külső borító feliratozása a bekötendő űrlapok sablonja szerint, fekete műbőr alapon aranyszínű betűkkel szerepeljen.

A szakdolgozatba a következő sorrendben kell az alábbiakat bekötni, amelyek mintasablonjai a Tanárképző Központ honlapján megtalálhatók:  

 • belső címlap
 • feladatkiírás
 • nyilatkozat
 • kivonat (magyar nyelvű)
 • abstract (angol nyelvű kivonat)
 • tartalomjegyzék
 • a dolgozat fejezeteinek szövege, ami a bevezetővel kezdődik
 • felhasznált irodalomjegyzék
 • mellékletek jegyzéke (ha vannak olyan mellékletek, amit a zárszó után kíván szerepeltetni)

 

2. Mérnöktanár MA szak

 2.1. LGM_MT055_1 Szakdolgozati szeminárium tantárgyi követelménye

 I. A szakdolgozat célja

A hallgatónak a képzés során szerzett korszerű pedagógiai és szakmai ismereteit egy adott pedagógiai feladat önálló megoldásában, alkotó feldolgozásában kell alkalmaznia.

A hallgatónak számot kell adnia arról, hogy képes a megadott téma komplex  megközelítésére, a szaktárgyak tanításával, valamint a neveléssel összefüggő ismeretanyagok szintetizálására. A dolgozatban tükröződjön a hallgató pedagógiai és pszichológiai felkészültsége mellett, a témához kapcsolódó szakmai ismeretek, illetve módszerek alkotó alkalmazása.  

 II. A szakdolgozat készítésének ütemezése

 1. A szakdolgozatot a képzés 3. félévében, a Tanárképző Központ által megbízott belső és külső konzulens irányításával, kell elkészíteni.
 1. Témakiírás: A Tanárképző Központ a kurzus felvételét megelőző vizsgaidőszak utolsó előtti hetéig meghirdeti és közzéteszi a tanszéki honlapon a témákat.

III. Kötelező félévközi követelmények az aláírás megszerzéséhez

1. A szakdolgozati témát a MTK ZV szabályzatának 1/a melléklete szerinti adatlapon kell engedélyeztetni.

2. A témaválasztás pontosítása a belső konzulenssel.Határidő: legkésőbb a ZV félévet megelőző tantárgyválasztási időszak végéig. 

3. A hallgató a félév során – előre egyeztetett időpontban – köteles konzultációkon részt venni a belső konzulensnél legalább 4 alkalommal, a külső konzulensnél legalább 2 alkalommal. A konzultációk tényét a hallgatónak a konzultációs lapon kell igazoltatni.

4. Részletes tématerv elkészítése és leadása, amely az alábbiakat tartalmazza:

     a.   A címlapot: a szakdolgozat címe, a szerző neve és tanköri száma, dátum

     b.   A kidolgozandó feladat részletes vázlatát:  

 • a téma jelentőségét és részletes indoklását (minimum 2 oldal)
 • a dolgozat tervezett fejezeteit, alfejezeteit és azok főbb tartalmát
 • a tervezett irodalomjegyzéket (minimum 8-10 irodalom)  

     c.   A szakdolgozat elkészítésének tervét:

 • a feladatmegoldás időbeli ütemezését
 • a tervezett módszert, eszközt, stb.

Határidő: legkésőbb a tantárgyfelvétel féléve 1. konzultációján

5. A szakdolgozat előzetes véleményezése: a hallgató leadja a kész – de még be nem kötött – szakdolgozatát véleményezésre a belső és külső konzulensnek. Határidő: legkésőbb a tantárgyfelvétel féléve 12. oktatási hetének végéig

IV. Félévvégi követelmény: félévközi számonkérés                   Megszerzendő kreditpont: 5

A kész és bekötött szakdolgozat beadása.

 Határidő: a tantárgyfelvétel féléve 13. oktatási hetének végéig

V. A szakdolgozat készítésének követelményei

 1.  Főbb tartalmi követelmények

 1.1.    A választott téma kifejtése önálló kutató munkáról, vagy legalább a szakirodalmi források önálló értékeléséről tegyen bizonyságot. Nem fogadható el a szakdolgozat, ha a dolgozatból a már nyomtatásban vagy interneten megjelent anyagok szövegének vagy ábráinak hivatkozás nélküli átvétele bizonyítható.  

 1.2.    A szakdolgozatból mindenképpen ki kell tűnnie, hogy melyek azok a részek, amelyek forrásmunkák és a témához kapcsolódó szakirodalom felhasználásán alapulnak. Ezért minden olyan esetben utalni kell a szerző nevére, a mű évszámára, amikor a dolgozatban szereplő megállapítások, adatok nem a hallgató önálló munkája alapján keletkeztek. A szó szerint átvett anyagrészeket pedig idézőjelbe kell tenni, a vonatkozó irodalom sorszámával ellátni, és a lábjegyzetben szerepeltetni (feltüntetve a szerző nevét, a mű címét, a kiadás helyét, keltét, az oldalszámot).  

 1.3.    A szakdolgozat tárgyalásmódja legyen világos, szabatos, rendszerezett és tagolt, feleljen meg a szakmai elvárásokon túl a magyar nyelv helyesírási és stilisztikai szabályainak is.  

Ennek érdekében:

 • a dolgozat szöveges része egy jól áttekinthető tartalomjegyzékkel kezdődjön,
 • bevezető részben röviden vázolni kell a téma jelentőségét, ismertetni a szakdolgozat célját, a feldolgozás módszerét,
 • dolgozat szövegét, egy-egy témaegységbe tartozó részeit főbb fejezetekre, alfejezetekre kell osztani,
 • a rajzokat, táblázatokat és ábrákat lehetőleg a szöveg közben kell elhelyezni ott, ahol a témához kapcsolódik, és számmal (pl.: 1. sz. ábra) valamint a tartalmára jellemző névvel célszerű ellátni (pl: A lecke tartalmának képernyőképe),
 • zárszóban részben össze kell foglalni a főbb megállapításokat, következtetéseket és utalni kell a dolgozat felhasználási és továbbfejlesztési lehetőségeire,
 • a zárszó után a felhasznált hivatkozási- és irodalom jegyzék szerepeljen ABC sorrendben.
 • mellékletek jegyzéke (amennyiben vannak mellékletek)

    2.  Formai, alaki követelmények

   2.1.    A dolgozat terjedelme: minimum 40 - maximum 60 gépelt oldal

 • a leírás A/4 formátumú fehér lapon történjen,
 • egyoldalas gépelés, 1,5-ös sortávolsággal,
 • Times New Roman, 12 pontos betűnagysággal, legalább Word 2007-es szövegszerkesztett formában
 • margók: bal oldalon 3 cm, jobb, alsó, felső 2,5-2,5 cm
 • oldalszám: alul középen a margón belül

   2.2.    A dolgozat fejezetei és alfejezetei decimális számrendszerrel legyenek jelölve.

 • fő fejezetek címeit 16 pontos félkövér betűvel kell írni. A cím után 2 sort kell kihagyni.
 • Minden fő fejezetet új oldalon kell kezdeni.
 • Az alfejezetek címeit 14 pontos félkövér betűvel kell írni. A szövegen belüli gondolatok kiemelésére aláhúzást vagy dőlt betű használatát javasoljuk.
 • Az alfejezetek előtt és után, valamint a szövegen belüli bekezdések előtt is sort kell kihagyni.
 • A címeket és bekezdéseket a sor elején kell kezdeni!                                                                                 

   2.3.    Az egyéb dokumentumokat amennyiben - terjedelmi vagy más okokból - a szöveg közben nem lehet elhelyezni, úgy azokat mellékletbe kell tenni, de ezekre a megfelelő szövegrészekben a helyének megjelölésével kell hivatkozni (pl. lásd: 1. sz.  Melléklet).

  2.4.    A dolgozat végén a hallgató a felhasznált szakirodalmat folyamatos sorszámozással megadja az alábbiak szerint:  

 • a szerző családi és keresztnevét
 • a mű (cikk, konferencia kiadvány, könyv…) címét
 • a kiadás helyét (folyóirat, konferencia, könyvkiadó neve…)
 • a kiadás évét és a mű oldalszámát (kezdőoldal-végoldal)  

A hivatkozás a szerzők családi nevéből és a kiadás évéből képzett azonosítóval történik.

 2.5.    A szakdolgozatot a Tanárképző Titkárságára 1 bekötött példányban és CD-n is le kell adni,amit a szakdolgozat hátsó borítóján kell elhelyezni.

A külső borító feliratozása a bekötendő űrlapok sablonja szerint, fekete műbőr alapon aranyszínű betűkkel szerepeljen.

A szakdolgozatba a következő sorrendben kell az alábbiakat bekötni:

 • belső címlap
 • feladatkiírás
 • nyilatkozat
 • kivonat (magyar nyelvű)
 • abstract (angol nyelvű kivonat)
 • tartalomjegyzék
 • a dolgozat fejezeteinek szövege, ami a bevezetővel kezdődik
 • felhasznált irodalomjegyzék
 • mellékletek jegyzéke (ha vannak olyan mellékletek, amit a befejező rész után kíván szerepeltetni)
Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00